هادي صدرايي

كارشناس دبيرخانه جشنواره‌هاي خوارزمي
شماره تماس  دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 5
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 2617