• نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • برگزيدگان نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 
  • برگزيدگان نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي 

بيستمين جشنواره جوان خوارزمي

طرح‌هاي برگزيده نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمي