کمیته اجرایی

مدير كل همكاري‌هاي علمی و بین المللی
و دبير بيست و پنجمین جشنواره جوان خوارزمي

 

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 1
تلفنخانه سازمان : 8- 56276326 داخلي 6676

کارشناس مسئول گروه حمایت از نوآوران  

شماره تماس: 57416393

پست الکترونیک: mary-rezaee@hotmail.com، khwarizmi@irost.ir 

کارشناس مدیریت همکاریهای بین الملل و جشنواره های خوارزمی

شماره تماس: 57416392

پست الکترونیک: shokri.z@irost.ir، khwarizmi_javan@irost.ir, khwarizmi_intl@irost.ir

 

 

كارشناس مسئول جشنواره جوان خوارزمي
 
شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 2

 

كارشناس مسئول بخش داخلي جشنواره بين المللي

شماره تماس  در دبيرخانه : 56276345  و  56276038 داخلي 3