تقدیرنامه و جوایز بيست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی

 آنچه كه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران براي تشويق و حمايت از برگزيدگان  بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی انجام می­ دهد عبارت است از:

  • اهداي  لوح تقدير، تنديس جشنواره و جايزه نقدي از سوي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران (رتبه اول 150/000/000 تومان-  رتبه دوم 140/000/000 تومان- رتبه سوم  130/000/000 تومان).
  •  صدور گواهينامه كسب رتبه در جشنواره جوان خوارزمي براي مجري و همكاران طرح با تعيين درصد مشاركت.
  • حضور و فعالیت فناورانه در پارک علم و فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، بدون نیاز به گذراندن مراحل مربوط به گردش کار اداری جذب، پذیرش و استقرار.
  • سه سال استفاده از پژوهانه اختصاص یافته بابت خدمات آزمایشگاهی ارایه شده توسط آزمایشگاه های مرکزی سازمان، مانند اعضای هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.
  • معرفي برگزيدگان به بنياد ملي نخبگان براي استفاده از تسهيلاتي كه بر اساس آيين نامه پشتيباني و حمايت استعدادهاي برتر به برگزيدگان جشنواره‌هاي معتبر كشور ارايه مي‌نمايد. 
  • معرفي برگزيدگان به سازمان سنجش آموزش كشور براي استفاده واجدين شرايط از امكانات آيين‌نامه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره‌هاي تحصيلي بالاتر.
  • افزايش راهكارهاي تعامل و همكاري با صندوق‌هاي حمايتي و بنگاه‌هاي اقتصادي.