اسامی برگزیدگان بیست و سومین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی در فروردين ماه سال جاری، از طريق وبگاه جشنواره و ساير رسانه‌ها آغاز گرديد و ثبت نام متقاضيان در پايان مرداد ماه خاتمه يافت. طرح‌هاي ارايه شده بر حسب موضوع، از طريق سامانه الكترونيكي براي ارزيابي به شانزده گروه تخصصي ارسال گرديد. پس از اعلام فراخوان، در بخش دانش‌پژوهان 244 طرح كه اسناد و مدارك كامل در سامانه جشنواره ارايه کرده بودند، با نظارت و بررسي اوليه دبيرخانه براي ارزيابي به گروه‌هاي تخصصي ارسال شد. نتيجه اين فعاليت چند ماهه در شانزده گروه تخصصي، پيشنهاد سیزده طرح از سوي گروه‌هاي تخصصي به هيات داوران جشنواره بود. هيات داوران كه بالاترين ركن علمي و تخصصي جشنواره است پس از جلسه‌هاي  متعدد و دفاع گروه‌هاي تخصصي از طرح‌هاي پيشنهادي، تعداد هشت طرح را به عنوان برگزيده انتخاب نمودند.