معرفی برگزیدگان بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیست و چهارمین جشنواره جوان خوارزمی در فروردين ماه سال جاری، از طريق وبگاه جشنواره و ساير رسانه‌ها آغاز گرديد و ثبت نام متقاضيان در پايان مرداد ماه خاتمه يافت. طرح‌هاي ارايه شده بر حسب موضوع، از طريق سامانه الكترونيكي براي ارزيابي به شانزده گروه تخصصي ارسال گرديد. پس از اعلام فراخوان، در بخش دانش‌پژوهان 302 طرح كه اسناد و مدارك كامل در سامانه جشنواره ارايه کرده بودند، با نظارت و بررسي اوليه دبيرخانه براي ارزيابي به گروه‌هاي تخصصي ارسال شد. نتيجه اين فعاليت چند ماهه در شانزده گروه تخصصي، پيشنهاد ده طرح از سوي گروه‌هاي تخصصي به هيات داوران جشنواره بود. هيات داوران كه بالاترين ركن علمي و تخصصي جشنواره است پس از جلسه‌هاي  متعدد و دفاع گروه‌هاي تخصصي از طرح‌هاي پيشنهادي، تعداد چهار طرح در جشنواره جوان خوارزمی و دو طرح در جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی را به عنوان برگزيده انتخاب نمودند.